Sídlo:
VÚB Leasing, a.s. 
Mlynské Nivy1, P.O.BOX 5, 820 05 Bratislava
IČO: 31 318 045, zapísaná v OR OS Bratislava 1,
Oddiel: Sa, vložka číslo: 313/B
Korešpondenčná adresa:
VÚB Leasing, a.s. 
divízia QuatroCar,
Ul. 29. augusta 3, P.O.BOX 87, 058 01 Poprad
infolinka: 0850 123 789
e-mail: info@quatrocar.skAukčný a poaukčný predaj vozidiel:
e-mail: aukcie@vub.sk


Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov:
e-mail: zooou@vubleasing.sk

Ak máte záujem o spoluprácu s našou spoločnosťou, vyplňte prosím tento formulár pre spoluprácu.


Kontaktný formulár:

Potrebné informácie vám ochotne poskytneme aj prostredníctvom nášho kontaktného formulára. Stačí ho vyplniť a jednoducho odoslať.

Spoločnosť VÚB Leasing, a.s. so sídlom Mlynské nivy 1, P.O.BOX 5, 820 05 Bratislava 5, IČO: 31318045, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vl. č. 313/B  Vám oznamuje nasledovné informácie: VÚB Leasing, a.s. je zapísaná ako Samostatný finančný agent v podregistroch poistenia a zaistenia vedenom NBS pod číslom: 151390. VÚB Leasing, a.s. ako samostatný finančný agent vykonáva sprostredkovanie úverov výlučne s jedným veriteľom, ktorým je Všeobecná úverová banka, a.s.. Všeobecná úverová banka, a.s. je vydavateľom Autokarty. VÚB Leasing, a.s. ako samostatný finančný agent vykonáva sprostredkovanie poistenia s viacerými poisťovňami. Spoločnosť VÚB Leasing, a.s. si vyhradzuje právo na dodatočné vyžiadanie dokladov a dokumentácie.

VÚB Leasing, a.s. je členom skupiny VÚB – Intesa Sanpaolo.

Informácia k zlúčenému súhlasu

KONTAKTUJTE NÁS
Sme tu pre vás.

Odpovede dostanete aj na našej infolinke:
0850 123 789