Sídlo:
Consumer Finance Holding, a.s.,
Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok
IČO: 35 923 130, zapísaná v OR OS Prešov,
odd.: Sa, vl. č. 10315/P


Korešpondenčná adresa:
Consumer Finance Holding, a.s.,
divízia QuatroCar,
Ul. 29. augusta 3, 058 01 Poprad


infolinka: 0850 123 440
číslo pre volanie zo zahraničia:
+421 2 4855 5218
e-mail: info@quatrocar.sk
kontakt pre médiá: tlacove@cfh.sk


Aukčný a poaukčný predaj vozidiel
t.č.: 0915 931 909
e-mail: aukcie@quatrocar.sk


Ak máte záujem o spoluprácu s našou spoločnosťou, vyplňte prosím tento kontaktný formulár.

 
Spoločnosť Consumer Finance Holding, a.s. so sídlom Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, IČO: 35923130, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sa, vl. č. 10315/P (ďalej len ,,CFH") Vám oznamuje nasledovné informácie: CFH je zapísaná ako Samostatný finančný agent v podregistroch poistenia a zaistenia, prijímania vkladov a poskytovania úverov vedenom NBS pod číslom: 5644. CFH ako samostatný finančný agent vykonáva sprostredkovanie úverov výlučne s jedným veriteľom, ktorým je Všeobecná úverová banka, a.s.. Všeobecná úverová banka, a.s. je vydavateľom Autokarty. CFH ako samostatný finančný agent vykonáva sprostredkovanie poistenia s viacerými poisťovňami. Spoločnosť CFH, a.s. si vyhradzuje právo na dodatočné vyžiadanie dokladov a dokumentácie.

Consumer Finance Holding, a.s. je členom skupiny VÚB – Intesa Sanpaolo.

Informácie podľa §15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

Nebankový register
Formulár finančný agent
Informácie o poistení


Napíšte nám: