Oznamy VÚB Leasing

Poistenie
vozidiel

 • V spolupráci s renomovanými poisťovňami vám ponúkame najmodernejší spôsob poistenia, ktoré chránia vás a vašich najbližších pred finančnými ťažkosťami v prípade nepriaznivých životných situácií.

  Náš kompletný balík služieb zahŕňa havarijné poistenie, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, poistenie finančnej straty - GAP a poistenie schopnosti splácať splátky.

  Poistenie ponúkame ako voliteľný doplnkový produkt k našim úverovým produktom.

 • Výhody poistenia

   

  • tím špecialistov výlučne pre oblasť poisťovania
  • rýchle, atraktívne a cenovo výhodné poistenie podpísaním úverovej zmluvy
  • istota a bezpečie v prípade nepriaznivých životných situácií
  • pomoc pri riešení poistných udalostí
  • poistné zahrnuté v mesačnej splátke úveru

   

Poistné produkty

Povinné zmluvné poistenie

Havaríjne poistenie

Poistenie GAP - poistenie finančnej straty

 • Consumer Finance Holding, a.s. (QuatroCar) vám v spolupráci s Poisťovňou Cardif Slovakia, a.s. ponúka Poistenie finančnej straty – GAP. Poistenie vám umožní pokryť rozdiel (stratu) medzi obstarávacou cenou vozidla a všeobecnou hodnotou (hodnota v čase poistnej udalosti) vzniknutý v dôsledku totálneho zničenia alebo krádeže vášho vozidla až do výšky 25% z obstarávacej ceny vozidla v čase kúpy.

  Poistné GAP len za 0,125% mesačne z ceny vozidla, platné v celej Európe.

 • Aké vozidlo je možné poistiť?

  GAP poistenie je možné uzavrieť:

  • na nové alebo použité (jazdené) vozidlo, ktorého celková hmotnosť nepresahuje 3,5t
  • vozidlo s platným technickým preukazom a evidenčným číslom
  • vozidlo zabezpečené havarijným poistením
  • vozidlo ktorého ku dňu uzatvorenia poistnej zmluvy GAP nie je staršie ako 10 rokov

  Poistenie GAP nie je možné uzatvoriť na vozidla taxi služby, autoškoly a vozidla využívané na verejnú dopravu.

 • Kto môže využiť poistenie?

  Podmienky pre vznik poistenia GAP sú jednoduché:

  • poistenie finančnej straty - GAP vzniká osobne, ktorá uzavrela s prenajímateľom - veriteľom zmluvu o financovaní
  • osobne, ktorá najneskôr pred uplynutím lehoty 6 mesiacov od uzavretia zmluvy o financovaní alebo na základe predchádzajúceho písomného súhlasu poistiteľa uzatvorila s poistiteľom poistnú zmluvu
  • vek klienta do 70 rokov (ak sa jedná o fyzickú osobu)
  • poistenie GAP je možné dojednať max. ku 3 zmluvám o financovaní so spoločnosťou, ktorých platnosť sa akokoľvek prekrýva
 • Kedy je Vaša investícia chránená?

  Začiatok poistenia – poistenie začína podpisom zmluvy o financovaní s našou spoločnosťou. Koniec poistenia – poistenie končí zánikom platnosti a účinnosti zmluvy o financovaní, resp. poistnou udalosťou, alebo podľa iných skutočností uvedených v poistnej zmluve a všeobecných podmienkach.

 • Príklad: poistného plnenia pri odcudzení vozidla

  Výrobca: Škoda

  Model: Octavia

  Typ: 2.0 TDI RS

  Rok výroby: 2010

  Obstarávacia cena: 12 500,- €

  Dátum obstarania: 20. 1. 2014

  Dátum krádeže: 25. 2. 2015

  Havarijné poistenie:

  poistné plnenie HP = všeobecná hodnota vozidla – spoluúčasť 5%

  poistné plnenie HP = 9 987 - 625

  poistné plnenie HP = 9 362,- €

  Poistné plnenie pri odcudzení vozidla poistené iba havarijným poistením 9 362,- €

 • GAP poistenie finančnej straty:

  Mesačná sadzba poistného: 0,125%

  Mesačné poistné: 15,63 €

  Poistné plnenie z poistenia GAP pri dodržaní podmienok: 12 500 - 9 362= 3 138,- € 
  max. 25% z obstarávacej ceny vozidla

  Celkové plnenie HP + GAP = 12 487,-€

 • Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s.:

  DOKUMENTY NA STIAHNUTIE platné od 1.1.2015

 • ARCHÍV DOKUMENTOV NA STIAHNUTIE

Poistenie schopnosti splácať splátky

Likvidácia poistných udalostí

  • ak došlo k poškodeniu časti , alebo celého vozidla, ku krádeží časti alebo celého vozidla, poškodeniu živelnou udalosťou, vandalizmom a ak ste Vy vinník – škodca, potom bude poisťovňa likvidovať poistnú udalosť z Vášho havarijného poistenia.

    

  • pokiaľ Vám škodu spôsobil iný účastník cestnej premávky, máte možnosť uplatniť si náhradu škody z jeho Povinného zmluvného poistenia, alebo z Vášho havarijného poistenia. V prípade, že sa rozhodnete uplatniť si náhradu škody z Povinného zmluvného poistenia vinníka, nahláste to v poisťovni, kde má vinník toto poistenie uzatvorené.
 • Ako postupovať pri poistnej udalosti (ďalej len PU):

  1. privolajte políciu ak vznikne hmotná škoda vyššia ako 3 990 €

  2. vyplňte a podpíšte tlačivo Správa o nehode (povinnosť vyplýva z novely Zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktorá vstúpila do platnosti od 1. Júna 2010)

  3. nahláste poistnú udalosť poisťovni:

  • telefonicky

  • prostredníctvom internetu

  • osobne, alebo

  • poštou
   

  Poistený je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi (poisťovni) vznik poistnej udalosti:

  • do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území Slovenskej republiky

  • do 30 dní po jej vzniku, ak vznikla mimo územia Slovenskej republiky

   

  ⇒ KONTAKTY NA POISŤOVNE


  4. nahláste poistnú udalosť spoločnosti Consumer Finance Holding, a.s. na tel. čísle 0850 123 440


  Poisťovňa na základe hlásenia poistnej udalosti vykoná obhliadku motorového vozidla. Následne škodu likviduje. Klient postupuje podľa pokynov poisťovne.

  Na základe vykonanej obhliadky a vyhodnotenia PU spoločnosť Consumer Finance Holding, a.s. vystaví súhlas/nesúhlas poisťovni na uvoľnenie poistného plnenia tzv. devinkuláciu.

  Pri odcudzení motorového vozidla alebo jeho časti, vydá polícia po ukončení vyšetrovania Uznesenie o skončení šetrenia. Poisťovňa po jeho obdržaní pristúpi k likvidácii poistnej udalosti.

  V prípade úplného zničenia – totálnej škody alebo odcudzenia vozidla je klient povinný uhrádzať dohodnuté mesačné splátky v zmysle platného splátkového kalendára až do ukončenia likvidácie poistenej udalosti zo strany poisťovne. t.z. do momentu, kým klient a spoločnosť neobdrží likvidačnú správu, na ktorej je uvedený dátum ukončenia likvidácie a suma, ktorú poisťovňa poukázala na účet spoločnosti.

  Consumer Finance Holding, a.s., po doručení likvidačnej správy a prijatého poistného plnenia pristúpi k záverečnému vyúčtovaniu Zmluvy a k finančnému vysporiadaniu s klientom.

Kontakty na poisťovňe

 • Zvýhodné sadzby zmluvných poisťovní pre QuatroCar

   

  UNIQA poisťovňa, a.s.

  • 10 % zľava zo základnej sadzby Havarijného poistenia pre držiteľov Pôžičkovej karty Quatro alebo Pôžičkovej karty Triangel
  • 10 % zľava zo základnej sadzby PZP pri súčasnom uzatvorení Havarijného poistenia s plnením rozpočtom
  • 10% zľava zo základnej sadzby PZP a 5% zľava z Havarijného poistenia za podmienky súčasného dojednania poistení

   

  GENERALI Slovensko poisťovňa, a.s.

  • 10 % zľava zo základnej sadzby Havarijného poistenia pre držiteľov Pôžičkovej karty Quatro alebo Pôžičkovej karty Triangel

   

  KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

  • 10 % zľava zo základnej sadzby Havarijného poistenia pre držiteľov Pôžičkovej karty Quatro alebo Pôžičkovej karty Triangel
  • 10 % zľava zo základnej sadzby PZP pri súčasnom uzatvorení Havarijného poistenia

   

  Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

  • 10 % zľava zo základnej sadzby Havarijného poistenia pre držiteľov Pôžičkovej karty Quatro alebo Pôžičkovej karty Triangel
  • 40 % zľava zo základnej sadzby PZP

   

  Zároveň vám ponúkame veľmi žiadaný druh ochrany vašich finančných prostriedkov (poistenie schpnosti splácať splátky) v poisťovni:

  UNIQA poisťovňa, a.s.
  Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s.

   

Zavolajte nám 0850 123 000
Sme tu pre vás info@quatrocar.sk
Dokumenty na stiahnutie
Nájdete nás aj na